اعضای شورای عالی

  • محمد طاهر یکاولنگی

اتحادیه ملی ژورنالیستان برنامه “رسانه ها و گزارشگری صلح “را در ولایت خوست برگزار کرد

این برنامه از جانب اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان و مرکز حمایت از زنان ژورنالیست در افغانستان؛ برای یک روز برگذارشده و درآن نزدیک به ۳۰ سی تن از خبرنگاران خوست اشتراک داشته اند. نماینده اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در خوست گفت: در این برنامه…

ادامه مطلب...

خبرگزاری پژواک و انیسه شهید «قهرمانان اطلاع رسانی»

خبرگزاری پژواک و انیسه شهید گزارشگر تلویزیون طلوع در میان ۳۰ قهرمان آزادی اطلاع رسانی که در دوران جهان گیری بحران کوید ۱۹ از سوی…

صفحه فیسبوک ما