اعضای شورای عالی

  • محمد طاهر یکاولنگی

برخورد خشونت آميز با یک خبرنگار در هرات

حشمت الله یزدان پناه، خبرنگار هفته نامه كتيبه ويك خبرگذاري محلي در هرات، صبح امروز هنگاميكه جهت پوشش يك كنفرانس خبري ميخواست وارد ساختمان ولايت هرات شود، با برخورد خشونت آميز ، توهين وبيرون كردنش از دروازه ساختمان دفتر والي هرات روبرو شده است….

ادامه مطلب...

هفتهٔ گذشته، به خبرنگاران و رسانه ها، ضایعه آفرین بود

در هفتهٔ گذشته، جامعهٔ رسانه یی کشور سه تن از اعضای خود را از دست داد. در جریان هفتهٔ گذشته، نخست فاروق فیضی، گزارشگر….

صفحه فیسبوک ما