اعضای شورای عالی

  • محمد طاهر یکاولنگی

خبرنگاران و کارمندان رسانه ها از حق تقاعد برخوردار می شوند

با اعلام انفاذ مقررهٔ تنظیم حقوق تقاعد بخش خصوصی از سوی وزارت عدلیه، خبرنگاران و کارمندان رسانه ها از حقوق تقاعد برخودار می شوند. این مقرره به پیشنهاد فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه های افغانستان، و به همکاری اتحادیهٔ ملی کارگران افغانستان، دو سال…

ادامه مطلب...

گرامی داشت از روز جهانی معافیت جرایم علیه خبرنگاران

دوم نوامبر میلادی برابر با ۱۱ عقرب خورشیدی، روز جهانی معافیت جرایم علیه خبرنگاران است. از این روز عمدتاً برای جلب توجه به پیگیری دوسیه…

صفحه فیسبوک ما