اعضای شورای عالی

  • محمد طاهر یکاولنگی

ورکشاپ (رسانه ها و گزارشگری صلح) در فاریاب برگزار گردید

این برنامه از طرف اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان و مرکز حمایت از زنان ژورنالیست در افغانستان؛ برای یک روز برگذارشده و درآن نزدیک به ۲۰ بیست تن از خبرنگاران فاریاب اشتراک داشته اند. مسئولين ولايتي اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در فاریاب گفته اند…

ادامه مطلب...

صفحه فیسبوک ما