اعضای شورای عالی

  • محمد طاهر یکاولنگی

خشونت محافظان رییس جمهور در برابر یک خبرنگار

مسعود انصار، خبرنگار رادیو کلید می گوید که روز گذشته، از سوی محافظان رییس جمهوری به شدت توهین و تحقیر شده است. روز گذشته، رییس جمهور به وزارت خارجه رفته و به دلایل امنیتی، اکثر جاده های مرکز شهر مسدود شده بود.

ادامه مطلب...

اعلامیه ها

از تصویب طرزالعمل مصونیت خبرنگاران و رسانه ها استقبال می کنیم

در نشست روز گذشتۀ شورای امنیت ملی، طرزالعمل مصونیت خبرنگاران و رسانه مورد تصویب قرار گرفت.

صفحه فیسبوک ما