اعضای شورای عالی

  • محمد طاهر یکاولنگی

اعلامیه اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان مبنی بر هشدار طالبان در مقابل رسانه ها

سخنگوی طالبان طی یک پیام در تیویت خویش هشدار داده است و گفته است که عده ی…

صفحه فیسبوک ما