اعضای شورای عالی

  • محمد طاهر یکاولنگی

استقبال از مصوبۀ جدید مجلس نماینده گان

مجلس نماینده گان، امروز، طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن از آنعده نیرو های امنیتی که در جریان دفاع از کشور، جان های شان را از ….

صفحه فیسبوک ما