اعضای شورای عالی

  • محمد طاهر یکاولنگی

قتل یک خبرنگار در خوست

سلطان محمود خیر خواه، خبرنگار تلویزیون محلی ژمن در خوست، که صبح امروز مورد سؤ قصد قرار گرفت بود، حوال ساعت ۹ شب، چشم از جهان بست. مرحوم خیر خواه صبح امروز از سوی افراد مسلح ناشناس با ضرب گلوله مورد سؤ قصد قرار گرفته واز ناحیه سر، شدیداً جراحت…

ادامه مطلب...

از نامگذاری روز ملی خبرنگار استقبال می کنیم

در آخرین نشست کابینهٔ حکومت وحدت ملی، بیست و هفتم حوت، به نام روز ملی خبرنگار مسما شد و امروز درسرتاسر کشور از این روز…

صفحه فیسبوک ما