اعضای شورای عالی

  • محمد طاهر یکاولنگی

سرپرست وزارت داخله، جلو دسترسی به اطلاعات را گرفته است

پس از آن که امر الله صالح به عنوان سرپرست وزارت داخله تعیین شد، امریه ای را صادر کرد که بر بنیاد آن منسوبی پولیس از پخش و نشر…

صفحه فیسبوک ما