اعضای شورای عالی

  • محمد طاهر یکاولنگی

توزیع رهنمود: رسانه ها و درستی انتخابات برای ۱۰۰۰ خبرنگار در سراسر کشور

با توجه به اهمیت پوشش مراحل مختلف انتخابات، اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان، در همکاری مرکز پشتیبانی انتخابات اتحادیه اروپا، رهنمای را به زبان های فارسی دری و پشتو برای ژورنالیستان و رسانه های افغانستان تهیه کرده است. موضوعات مختلف مربوط به…

ادامه مطلب...

خبرنگارانی که مشکل شغلی دارند به کمیسیون حل منازعات کار مراجعه کنند

خبرنگارانی که مشکل شغلی دارند به کمیسیون حل منازعات کار مراجعه کنند…

صفحه فیسبوک ما