اعضای شورای عالی

  • محمد طاهر یکاولنگی

کارکرد کمیته مشترک رسانه ها و حکومت در ولایت پکتیا ستودنیست

در جلسه ۲ اسد ۱۳۹۵ شورای امنیت ملی طرزالعمل تامین امنیت و مصؤنیت ژورنالیستان و رسانه ها به تصویب رسید که بر اساس این طرزالعمل….

صفحه فیسبوک ما