اعضای شورای عالی

  • محمد طاهر یکاولنگی

نشستی در محوریت ژورنالیزم صلح ، با مسئولین رسانه ها در ولایت تخار برگزار گردید

این نشست از سوی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان و مرکز حمایت از زنان ژورنالیست در افغانستان در ولایت تخار تدویر گردید. این نشست به اشتراک مسئولین رسانه ها برگذار گردید و روی ژورنالیزم صلح و اهمیت آن که در شرایط کنونی در کشور، رفع مسئولیت و وجایب ملی…

ادامه مطلب...

خبرگزاری پژواک و انیسه شهید «قهرمانان اطلاع رسانی»

خبرگزاری پژواک و انیسه شهید گزارشگر تلویزیون طلوع در میان ۳۰ قهرمان آزادی اطلاع رسانی که در دوران جهان گیری بحران کوید ۱۹ از سوی…

صفحه فیسبوک ما