اعضای شورای عالی

  • محمد طاهر یکاولنگی

برگزاری گفتمان گزارشگری صلح

این گفتمان از سوی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان و مرکز حمایت از زنان ژورنالیست در افغانستان در کابل برگزار گردید. در این نشست اسد الله سعادتی معین شورای عالی مصالحه، عبدالمنان شیوای شرق معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، نماینده فدراسیون…

ادامه مطلب...

خبرگزاری پژواک و انیسه شهید «قهرمانان اطلاع رسانی»

خبرگزاری پژواک و انیسه شهید گزارشگر تلویزیون طلوع در میان ۳۰ قهرمان آزادی اطلاع رسانی که در دوران جهان گیری بحران کوید ۱۹ از سوی…

صفحه فیسبوک ما