اعضای شورای عالی

  • محمد طاهر یکاولنگی

عاملین اصلی خشونت های روز گذشته با خبرنگاران مورد پیگیرد قرار گیرند

روز گذشته، در جریان پوشش خبری حملهٔ پولیس بر مکتب آریانا افغان ترک، شماری از خبرنگاران که برای پوشش خبری به محل رفته بودند از سوی پولیس کابل مورد خشونت فزیکی و لفظی قار گرفتند. شماری از خبرنگاران شکایت کرده اند که از سوی معاون امنیتی فرمانده پولیس…

ادامه مطلب...

خبرنگارانی که مشکل شغلی دارند به کمیسیون حل منازعات کار مراجعه کنند

خبرنگارانی که مشکل شغلی دارند به کمیسیون حل منازعات کار مراجعه کنند…

صفحه فیسبوک ما