اعلامیه های اخیر

گرامی داشت از روز جهانی معافیت جرایم علیه خبرنگاران

دوم نوامبر میلادی برابر با ۱۱ عقرب خورشیدی، روز جهانی معافیت جرایم علیه خبرنگاران است. از این روز عمدتاً برای جلب توجه به پیگیری دوسیه…

صفحه فیسبوک ما

در مورد تقدیر شماری از خبرنگاران از سوی ریاست جمهوری

چهارشنبه حمل 1398,1,14

اعلامیه شماره : ۱۲۱


حدود سه هفته قبل، از دفتر سخنگوی ریاست جمهوری با سکرتریت فدراسیون تماس گرفته و تقاضا شد که فهرستی از خبرنگاران را برای تقدیر به آنها بفرستیم.


بر بنیاد اطلاعاتی که آنها در اختیار فدراسیون گذاشتند، قرار بود به بزرگداشت از روز ملی خبرنگار(۲۷ حوت) این تقدیر صورت بگیرد.


پیشنهاد نامگذاری ۲۷ حوت به عنوان روز ملی خبرنگار، قبلاً از سوی فدراسیون به ریاست جمهوری ارائه شده و در یکی از نشست های کابینه مورد تصویب قرار گرفته بود.


از سوی رهبری فدراسیون در پاسخ به تقاضای دفتر سخنگوی ریاست جمهوری، یک فهرست پانزده نفره از خبرنگاران رسانه های سرتاسری و یک فهرست شانزده نفره از خبرنگاران رسانه های محلی برخی ولایات ترتیب و به آنها فرستاده شد.


فدراسیون اعلام می دارد که در زمینهٔ تقدیر از خبرنگاران از سوی ریاست جمهوری، فقط همینقدر سهم داشته  و در این که در مورد تقدیر از این خبرنگاران چه تصمیم گرفته شده یا با این موضوع چگونه برخورد شد، اصلاً نقشی نداشته است.


پس از محفلی که به روز دوازدهم حمل برای تقدیر از خبرنگاران در ارگ ریاست جمهوری برگزار ش،۷ شماری از همکاران خبرنگار، شکایت داشتند که فدراسیون در تقدیر از آنها حق تلفی کرده است.


فدراسیون در این مورد بر دو نکتهٔ عمده تأکید می کند:


نخست این که تعداد خبرنگارانی که باید از سوی ریاست جمهوری تقدیر می شدند، از سوی ریاست جمهوری مشخص شده بود(پانزده نفر از کابل و شانزده نفر از ولایات) و فدراسیون تنها مسؤولیت تهیهٔ این فهرست را داشت و یقیناً نمی توانست برای همه خبرنگاران، تقاضای نقدیر کند.


دوم این که فهرست ترتیب شده از خبرنگارانی که باید تقدیر می شدند در تفاهم با مدیران رسانه ها آماده شده بود و فدراسیون نقشی در گزینش مستقیم آنها نداشت.


یک بار دیگر اعلام می کنیم که فدراسیون به عنوان نهاد حامی و خدمتگذار رسانه ها و خبرنگاران، به مکلفیت هایش به صورت دقیق و در چهار چوب قوانین افغانستان عمل می کند و در مورد عملکرد هایش حاضر به پاسخگویی به تک – تک خبرنگاران و رسانه ها و یا حتا نهاد های مرتبط دولتی و غیر دولتی است.


دارالانشای فدراسیون  نهاد های ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان