کارگاه اموزشی مصونیت خبرنگاران ولایت مزار شریف (قوس ۱۳۹۶)

کارگاه اموزشی مصونیت خبرنگاران ولایت مزار شریف (قوس ۱۳۹۶)