کارگاه آموزشی مصونیت خبرنگاران ولایت کندهار (جدی ۱۳۹۶)

کارگاه آموزشی مصونیت خبرنگاران ولایت کندهار (جدی ۱۳۹۶)