کارگاه آموزشی مصونیت خبرنگاران ولایت بدخشان (دلو ۱۳۹۶)

کارگاه آموزشی مصونیت خبرنگاران ولایت بدخشان (دلو ۱۳۹۶)