کارگاه آموزشی مصونیت خبرنگاران ولایت ننگرهار (حوت ۱۳۹۶)

کارگاه آموزشی مصونیت خبرنگاران ولایت ننگرهار (حوت ۱۳۹۶)