کارگاه آموزشی مصونیت خبرنگاران ولایت هرات (جوزا ۱۳۹۷)

کارگاه آموزشی مصونیت خبرنگاران ولایت هرات (جوزا ۱۳۹۷)