کارگاه آموزشی مصونیت برای خبرنگاران زن در ولایت کابل (دلو ۱۳۹۷)

کارگاه آموزشی مصونیت برای خبرنگاران زن در ولایت کابل (دلو ۱۳۹۷)