کارگاه آموزشی مصونیت خبرنگاران ولایت پکتیا (حوت ۱۳۹۷)

کارگاه آموزشی مصونیت خبرنگاران ولایت پکتیا (حوت ۱۳۹۷)