کارگاه آموزشی مصونیت خبرنگاران ولایت پروان (حمل ۱۳۹۸)

کارگاه آموزشی مصونیت خبرنگاران ولایت پروان (حمل ۱۳۹۸)