کارگاه آموزشی مصونیت خبرنگاران ولایت بغلان (حمل ۱۳۹۸)

کارگاه آموزشی مصونیت خبرنگاران ولایت بغلان (حمل ۱۳۹۸)