کارگاه آموزشی مصونیت خبرنگاران ولایت تخار (ثور ۱۳۹۸)

کارگاه آموزشی مصونیت خبرنگاران ولایت تخار (ثور ۱۳۹۸)