نقش خبرنگاران برای آوردن صلح

پنجشنبه جوزا 1398,3,9

از طرف مرکز آموزشی لنکن با همکاری اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در بامیان، گفتمان در مورد “ نقش خبرنگاران برای آوردن صلح در بامیان دایر شد.


در این گفتمان خبرنگاران وعده سپردند که در کنار رویداد های روز، برنامه های رادیویی و تلویزیونی را مخصوص صلح تهیه و نشر می نمایند.