اعلامیه های اخیر

گرامی داشت از روز جهانی معافیت جرایم علیه خبرنگاران

دوم نوامبر میلادی برابر با ۱۱ عقرب خورشیدی، روز جهانی معافیت جرایم علیه خبرنگاران است. از این روز عمدتاً برای جلب توجه به پیگیری دوسیه…

صفحه فیسبوک ما

تنش میان خبرنگاران وفرمانده پولیس تخار، پایان داده شد

سه‌ شنبه سرطان 1398,4,4

در نشستی که برای حل تنش های به وجود آمده میان شماری از خبرنگاران و فرمانده پولیس تخار، برگزار شده بود، دو طرف به پایان دادن به این تنش ها، تعهد کردند.


نزدیک به یک ماه پیش، شماری از خبرنگاران تخار از برخورد فرمانده پولیس آن ولایت به فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و  رسانه ها شکایت کردند. این شکایت به کمیتهٔ‌مشترک رسانه هاو حکومت راجع  و در پاسخ، هیئتی از نماینده گان وزارت داخله و فدراسیون برای بررسی قضیه به تخار فرستاده شدند.


فهیم دشتی که به نماینده گی از فدراسیون در ترکیب این هیئت حضور داشت، می گوید: « با هر دو طرف نشست های جدا گانه انجام و نظریات، پیشنهاد ها و انتقاد های شان بررسی شد.»


دشتی ادامه می دهد: « دو گزینه وجود داشت؛ نخست این که قضیه در همانجا حل و فصل می شد، یا گزارش بررسی ها به مقامات مسؤول در کابل انتقال  می یافت تا تصمیم گرفته می شد. هر دو طرف به گزینهٔ‌اول موافق بودند و به همین دلیل نشستی با حضور خبرنگاران شاکی، مسؤولان پولیس  و نماینده گان جامعهٔ مدنی تخار برگزار شد و در آن هر دو طرف ، تعهد کردند که به تنش های موجود یکبارو برای همیشه نقطهٔ پایان می گزارند.»


به گفتهٔ‌دشتی، قرار است گزارش مفصل این بررسی ها از سوی هیئت اعزامی آماده و با کمیتهٔ‌مشترک رسانه ها و حکومت، خبرنگاران و طرفین تنش در تخار شریک ساخته شود.