اعلامیه های اخیر

گرامی داشت از روز جهانی معافیت جرایم علیه خبرنگاران

دوم نوامبر میلادی برابر با ۱۱ عقرب خورشیدی، روز جهانی معافیت جرایم علیه خبرنگاران است. از این روز عمدتاً برای جلب توجه به پیگیری دوسیه…

صفحه فیسبوک ما

کمیتهٔ مشترک رسانه ها و حکومت: برای رفع تهدید طالبان علیه رسانه ها ترتیبات فوری گرفته شود.

سه‌ شنبه سرطان 1398,4,11

یک هیئت با صلاحیت، کار کرد های صندوق حمایت خبرنگاران را بررسی کند.


در نشست نوبتی کمیتهٔ مشترک رسانه ها و حکومت، که روز گذشته به ریاست معاون دوم رییس جمهور برگزار شد، موارد عمدهٔ مرتبط با فعالیت رسانه ها و خبرنگاران، به بحث گرفته شد.


قرار فیصلهٔ نشست قبلی، فدراسیون، باید طرح مقررهٔ کمیتهٔ مشترک را آماده و پیشنهاد می کرد. در حال حاضر این کمیته بر بنیاد یک طرزالعمل که از سوی فدراسیون پیشنهاد شده و به تصویب کابینه رسیده بود فعالیت دارد. برای این که کمیتهٔ مشترک در حکومت های بعدی، همچنان فعال باشد، نیاز بود که یک سند تقنینی معتبرتر، ساختار و فعالیت های این کمیته را تضمین کند.


در نشست روز گذشته فیصله شد که طرح مقررهٔ مذکور در همکاری با نهاد های مرتبط دولتی، باز بینی شده و مراحل قانونی آن برای تصویب، طی شود.


نماینده گان فدراسیون همچنان گزارش هیئتی را که برای رفع مشکلات خبرنگاران و فرمانده پولیس تخار، به آن ولایت فرستاده شده بود، ارائه کردند. بر بنیاد این گزارش، تنش های به وجود آمده میان دو طرف، پایان داده شده است.


نماینده گان فدراسیون  در مورد مشکلاتی که بر سرراه فعالیت کمیتهٔ بررسی قضایای خشونت علیه خبرنگاران به وجود آمده و باعث کندی کار این کمیته شده، گزارش دادند.


به دلیل این که کار این کمیته، نتایج خوبی در سال های گذشته داشته است، فیصله شد که وزارت داخله، با سرعت، این موانع را از میان برداشته و همچنان به تقویت کمیتهٔ مذکور پرداخته شود.


در پیوند به تهید تازهٔ طالبان علیه رسانه ها، نماینده گان نهاد های امنیتی، گزارش کار کرد های یک هفتهٔ‌اخیر شان برای رفع این تهدید ها را ارائه کردند و فیصله شد که نماینده گان این نهاد ها در همکاری نزدیک با فدراسیون، تلاش های شان را برای کاهش و رفع تهدید های مذکور، شدت بخشند.


طالبان، هفتهٔ گذشته، رسانه ها را تهدید کرده بودند که در صورت ادامهٔ نشراعلانات تبلیغاتی نیروهای امنیتی، رسانه ها را هدف حملات شان قرار خواهند داد.


از مدتی به این سو در مورد فعالیت های صندوق حمایت خبرنگاران، نارضایتی هایی در میان خبرنگاران به وجود آمده. فدراسیون که در رهبری این صندوق نماینده گان خود را دارد، سه هفته قبل، در یک نشست خبری، مشکلات موجود را توضیح داده و از کمیتهٔ‌مشترک خواست که هیئت باصلاحیتی را برای بررسی کارکرد های صندوق و پایان دادن به مشکلات موجود، توظیف نماید.


در نشست روز گذشته، فیصله شد که هیئتی به ریاست نمایندهٔ وزارت اطلاعات و فرهنگ و عضویت نماینده گان لوی سارنوالی،امنیت ملی، کمیسیون دسترسی به اطلاعات وفدراسیون، به بررسی کار کرد های صندوق حمایت خبرنگاران پرداخته و نتایج بررسی های خود را به کمیتهٔ‌مشترک ارائه کنند تا در مورد، تصمیم گرفته شود.


بر بنیاد بند چهارم مادهٔ چهارم طرزالعمل ایجاد کمیتهٔ مشترک، نظارت از فعالیت صندوق، از صلاحیت های این کمیته است.


در مورد شکایت هایی که خبرنگاران از عدم پرداخت معاشات شان از سوی  برخی از رسانه ها دارند، فیصله شد که فدراسیون با توجه به شکایت هایی که در این زمینه از خبرنگاران دریافت کرده است، رسماً به کمیسیون حل منازعات کار که به ریاست معیین وزارت کار و امور اجتماعی و عضویت نماینده گان نهاد های مرتبط دولتی و غیر دولتی تشکیل شده است، شکایتنامه بفرستد، تا به حل مشکلات خبرنگاران مذکور پرداخته شود.


در این نشست، نماینده  گان وزارت داخله، امنیت ملی و لوی سارنوالی، گزارش های شان در مورد پیگیری قضایای خشونت علیه خبرنگاران در یک ماه اخیر را ارائه کردند و ادارهٔ مستقل ارگان های محل و فدراسیون نیز از نشست های کمیته های مشترک ولایتی، گزارش دادند.