گروه مشترک جامعهٔ مدنی و رسانه در مورد گفتگو های قطر، اعلام موضع کردند

شنبه سرطان 1398,4,15

گروه مشترک جامعهٔ مدنی و رسانه، در یک نشست خبری، مواضع و پیشنهاد های شان در رابطه به گفتگو های بین الافغانی صلح که قرار است فردا و پس فردا در قطر برگزار شود، اعلام کردند.


در این نشست خبری از گفتگو های بین الافغانی صلح استقبال شده و از کشور هایی که این گفتگو ها را تسهیل می کنند، سپاسگزاری شد.


تاکید بر ایجاد فضای تفاهم در گفتگو های مذکور و استفاده از این فرصت برای اعتماد سازی از بخش های مهم اعلامیهٔ‌این گروه است.


در اعلامیهٔ گروه مشترک جامعهٔ‌مدنی و رسانه ها همچنان بر ارزش های دینی، تاریخی ، فرهنگی و بشری تأکید شده و از هیئتی که از کابل عازم این گفتکو هاست، خواسته شده که بر اصولی چون نظام دموکراتیک، حق انتخابات، حقوق و مشارکت زنان، آزادی بیان، عدالت و حقوق شهروندی، تأکید ورزند.


قطع خونریزی و جنگ و تأمین آتش بس پایدار از موارد دیگریست که در این اعلامیه آمده و از طرف های گفتگو کننده خواسته شده که این موراد را در اولویت گفتگو های شان قرار دهند.


گروه مشترک جامعهٔ‌مدنی و رسانه از ماه حمل سال روان ایجاد شده و هدف اصلی آن دادخواهی برای حفظ ارزش هایی که در دو دههٔ اخیر و حتا قبل از آن برای دستیابی و تضمین آن مبارزه شده، در گفتگو های صلح می باشد.