اعلامیه های اخیر

پیام رسانی در مورد کرونا به مناسبت روز ملی خبرنگار

امروز بیست و هفتم حوت ۱۳۹۸ مصادف است با روز ملی خبرنگار در افغانستان. این روز در چند سال گذشته به ابتکار…

صفحه فیسبوک ما

گرامی داشت از روز جهانی معافیت جرایم علیه خبرنگاران

شنبه عقرب 1398,8,11

اعلامیه شماره : ۲۱۶


دوم نوامبر میلادی برابر با ۱۱ عقرب خورشیدی، روز جهانی معافیت جرایم علیه خبرنگاران است.


از این روز عمدتاً برای جلب توجه به پیگیری دوسیه های خشونت علیه خبرنگاران به ویژه دوسیه های قتل خبرنگاران، در کشور های مختلف استفاده می شود.


در نزده سال گذشته در افغانستان نزدیک به ۱۳۰ خبرنگار به قتل رسیده و صد ها مورد خشونت علیه خبرنگاران اتفاق افتاده است.


هر چند با تشکیل کمیتهٔ مشترک رسانه ها و حکومت – نزدیک به سه و نیم سال قبل- به اکثر موارد خشونت علیه خبرنگاران، که از سال های گذشته، باقی مانده بود رسیده گی صورت گرفته و ساختارها و راهکار هایی برای رسیده گی فوری به قضایای جدید، ایجاد شده است؛ هنوزدرمورد پیگیری قضایای قتل خبرنگاران، مشکلات عمده ای وجود دارد.


با وجود تلاش های کمیتهٔ مشترک رسانه ها و حکومت تا هنوز تنها به ۱۹ قضیهٔ قتل خبرنگاران رسیده گی شده و عاملان آن مورد پیگرد قرار گرفته و از سوی محاکم به جزا های مختلف محکوم شده اند.


اتحادیهٔ ملی ژورنالیستان افغانستان به عنوان عضو کمیتهٔ مشترک رسانه ها و حکومت، در حالی که از تلاش های این کمیته قدر دانی می کند، تأکید می ورزد، که توجه بیشتری در زمینهٔ پیگیری قضایای قتل خبرنگاران لازم است.


ما به این باور هستیم که عدم رسیده گی جدی و سریع به این قضایا، باعث عدم اعتماد جامعهٔ خبرنگاری و رسانه یی کشور بر نهاد های مرتبط دولتی شده و دیگر فعالیت های مثبت این نهاد  ها را را زیر سایه قرار داده است.


اتحادیهٔ ملی ژورنالیستان افغانستان،‌از نهاد های مشابه در درون و بیرون افغانستان، شورای ملی  و نهاد های بین المللی حامی حقوق شهروندی می طلبد تا فشار های بیشتری را بر حکومت و دستگاه قضایی افغانستان وارد آورند تا به دوسیه های مورد نظر، رسیده گی صورت گیرد.


شورای اجرائیۀ اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان