اعلامیه های اخیر

پیام رسانی در مورد کرونا به مناسبت روز ملی خبرنگار

امروز بیست و هفتم حوت ۱۳۹۸ مصادف است با روز ملی خبرنگار در افغانستان. این روز در چند سال گذشته به ابتکار…

صفحه فیسبوک ما

خبرنگاران و کارمندان رسانه ها از حق تقاعد برخوردار می شوند

دوشنبه قوس 1398,9,11

با اعلام انفاذ مقررهٔ تنظیم حقوق تقاعد بخش خصوصی از سوی وزارت عدلیه، خبرنگاران و کارمندان رسانه ها از حقوق تقاعد برخودار می شوند.


این مقرره به پیشنهاد فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه های افغانستان، و به همکاری اتحادیهٔ ملی کارگران افغانستان، دو سال قبل طرح شد.


در نشست هایی که نماینده گان فدراسیون و اتحادیهٔ ملی کارگران با مقامات وزارت های عدلیه، اطلاعات و فرهنگ و کار و امور اجتماعی داشتند، مسودهٔ  این مقرره در تابستان سال گذشته نهایی شد؛ اما با وجود پیگیری های دوامدار، تصویب و انفاذ آن بیش از یک سال طول کشید.


فهیم دشتی رییس اتحادیهٔ‌ملی ژورنالیستان افغانستان و عضو رهبری فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه ها می گوید: « هنوز این مقرره به دست ما نرسیده؛ اما امیدواریم، در جریان تصویب، تغییراتی در آن وارد نشده باشد.»


به گفتهٔ دشتی، در صورتی که مقررهٔ نافذ شده، تفاوتی با مسودهٔ نهایی آن نداشته باشد، این مقرره می تواند حق تقاعد را نه تنها برای خبرنگاران و کارمندان رسانه ها؛ بلکه برای همهٔ کارمندان بخش خصوصی، فراهم کند.


پیش از این، کارمندان بخش خصوصی به شمول خبرنگاران و کارمندان رسانه ها به دلیل نبود اساس قانونی، از حق تقاعد برخوردار نمی شدند.