برگزاری برنامه رسانه ها و گزارشگری صلح در کابل

سه‌ شنبه میزان 1399,7,8

این برنامه با اشتراک تعداد از رسانه های دولتی و خصوصی از سوی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان مرکز حمایت از زنان ژورنالیست افغانستان در کابل برای یک روز برگزار گردید. 


هدف از برگزاری این برنامه شریک نمودن محتوای رهنمود گزارش گری صلح با مسولین رسانه ها به هدف ایجاد فضاء صلح  از طریق رسانه ها برگزار گردیده بود. 


فهیم دشتی رییس اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان می گوید: «در طول بیشتر از یک دهه جنگ در افغانستان، رسانه ها نیز تمرکز اصلی خود را روی سوژه های جنگی داشتند، اما در این شرایط نیاز است تا برای تغیر افکار عمومی و ایجاد فضاء صلح در کشور، رسانه ها توازن سوژه های جنگی و صلح را رعایت نمایند. تا با استفاده از این فرصت پیش آمده ما بتوانیم از طریق رسانه ها ذهنیت عمومی جامعه را به سوی صلح جهت دهیم». 


در عین حال مسولین رسانه های که در این برنامه اشتراک ورزیده بودند، این اقدام نهادهای مجری این برنامه را یک گام مثبت عنوان نموده و گزارش گری صلح را در این مقطع زمانی یک نیاز مبرم دانسته و تعهد نمودند که در این زمینه گام های عملی را هر رسانه می بردارد. 


کابل به سلسله برنامه های ولایتی برای بار دوم است که این برنامه با مسولین رسانه ها برگزار می گردد، قرار است که بزودی برنامه ملی تحت عنوان گزارشگری صلح با اشتراک مسولین رسانه ها از سرتاسر افغانستان در کابل برگزار گردد.