برگزاری گفتمان گزارشگری صلح

چهارشنبه میزان 1399,7,16

این گفتمان از سوی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان و مرکز حمایت از زنان ژورنالیست در افغانستان در کابل برگزار گردید. 


در این نشست اسد الله سعادتی معین شورای عالی مصالحه، عبدالمنان شیوای شرق معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، نماینده فدراسیون خبرنگاران، مسولین رسانه ها و خبرنگاران از مرکز و ولایات نزدیک اشتراک ورزیده بودند. 


در نخست از سوی فهیم دشتی، رییس اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان و فریده نیکزاد مسئول مرکز حمایت از زنان ژورنالیست در افغانستان در مورد این برنامه و فعالیت های نهادهای مجری این برنامه در مرکز و ولایات وضاحت داده شد. 


در عین حال اسد الله سعادتی معین شورای عالی مصالحه از برگزاری این برنامه استقبال نموده و روی نقش رسانه ها در تسهیل پروسه صلح تاکید ورزید. همچنان از حفظ دستاوردها در زمینه آزادی بیان در جریان پروسه صلح برای رسانه ها و خبرنگاران اطمینان داد. 


همزمان با این عبدالمنان شیوای شرق معین وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز برگزاری این برنامه را یک اقدام خوب دانسته و از همکاری های همه جانبه برای خبرنگاران و رسانه ها یادآور شد. 


گفتمان گزارشگری صلح با اشتراک بیشتر از ۱۰۰ تن از مسولین رسانه ها در حالی برگزار گردید که پروسه صلح با امید های زیاد به پیش می رود. اما با آن هم رسانه ها و خبرنگاران با محدودیت و مشکلات زیادی در زمینه پوشش و دسترسی به اطلاعات درست در این زمینه مواجه هستند.