برنامه "رسانه ها و گزارشگری صلح" در ولایت ننگرهار

چهارشنبه عقرب 1399,8,7

این برنامه از طرف اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان و مرکز حمایت از زنان ژورنالیست در افغانستان؛ برای یک روز برگذارشده و در آن نزدیک به ۲۰ تن از خبرنگاران ولایت ننګرهار اشتراک داشته اند.


نماینده اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در ننګرهار و مجری این برنامه، شیرشاه همدرد میگوید در این برنامه موضوعات قابل پخش در رسانه ها که بتواند در روند صلح کشور در بعد اطلاع رسانی از جانب جامعه خبرنگاری ؛ تاثیر گذار باشد بحث شد.


در این برنامه روی ژورنالیزم صلح ، اهمیت صلح  در زندگی اجتماعی بشر و تاثیر پخش اطلاعات مربوط از جانب خبرنگاران،  در قسمت ایجاد ذهنیت در بین مردم برای بذیرش برنامه های صلح  ، اهمیت و جهت بخشیدن سوژه های با محتوا در مورد صلح ، نسبت به موضوعات خشونت زا ؛ ویژگی های گزارشگری صلح، نقش خبرنگاران در حل منازعات و دفع خشونت ها،  و حمایت جامعه خبرنگاری افغانستان از برنامه های صلح کشور و سایر موضوعات مهم بحث گردید


اشتراک کنندگان این برنامه از راه اندازی چنین برنامه ها در راستای ایجاد فضای صلح پذیری در جامعه ، سپاسگذاری نموده و از نهاد های مذکور خواسته اند در زمینه ، برای تفهیم زوایای مختلف روند صلح افغانستان برای خبرنگاران برنامه های بیشتر بسنجند.