ورکشاپ (رسانه ها و گزارشگری صلح) در شهر مزار شريف برگزار گردید

یکشنبه قوس 1399,9,2

این برنامه از طرف اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان و مرکز حمایت از زنان ژورنالیست در افغانستان؛ برای یک روز برگذارشده و درآن نزدیک به ۲۰ بیست تن از خبرنگاران شهر مزار شريف اشتراک داشته اند.


مسئولين ولايتي اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در بلخ گفته اند: در این برنامه موضوعات که در روند صلح کشور در بخش اطلاع رسانی از جانب جامعه خبرنگاری ،تاثیر گذار است بحث شد.


این برنامه توسط مسرور لطفی به پیش برده شد که در آن : ژورنالیزم صلح ، اهمیت صلح  در زندگی اجتماعی بشر و تاثیر پخش اطلاعات مربوط ، از جانب خبرنگاران در قسمت ایجاد ذهنیت در بین مردم برای پذیرش برنامه های صلح  ، اهمیت و جهت بخشیدن سوژه های با محتوا در مورد صلح ، نسبت به موضوعات خشونت زا و خشونت ،ویژگی های گزارشگری صلح  ، گزارشگری صلح و منازعات ، نقش خبرنگاران در حل منازعات و دفع خشونت ها،  و حمایت جامعه خبرنگاری افغانستان از برنامه های صلح کشور و سایر موضوعات مهم بحث گردید.


کسانیکه در این برنامه شرکت کرده بودند از راه اندازی این برنامه از اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان تشکر نموده خواهان زمینه سازی بشتر برای تفهیم زوایای مختلف روند صلح افغانستان برای خبرنگاران  در سطح کشور بخصوص ولایت بلخ شده اند.