فردين اميني گوینده خبر تلوزیون آریانا به طور مرموز درگذشت

جمعه قوس 1399,9,21

هرچند نهاد های امنیتی  کشته شدن وی  را خود کشی میدانند و میگویند: بررسی ابتدایی پولیس نشان داده است که فردین امینی در ساحه موسم به شهرک میر غلام شهر کابل خود کشی کرده است .


طارق آرین سخنگوی وزارت داخله کشور میگوید تحقیقات در زمینه از سوی  بخش های کشفی پولیس به شدت جریان دارد.


خانواده آقای امینی میگویند وی از تهدید های امنیتی علیه خودش در این اواخر اظهار نگرانی می‌کرد.


قابل ذکر است که در یک ماه گذشته این چهارمین خبرنگاری است که ازبین می‌رود و در قسمت رسیدگی به دوسیه ترور آن حکومت دست آورد قابل ملاحظه نداشته است.