مسئول اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در فاریاب مورد سوی قصد قرار گرفته و زخم برداشت

پنجشنبه دلو 1399,11,23

قطب الدین کوهی در شهر میمنه ولایت فاریاب شام امروز مورد حمله قرار گرفته و زخمی شده است .


عبدالبصیر زروان منشی اتحادیه ملی ژورنالیستان میگوید: قطب الدین را به شفاخانه انتقال داده اند و وضیعت خوب دارد.


حمله برجان خبرنگاران یکی از نگرانی های است که مردم و جامعه خبرنگاری کشور را سخت نگران ساخته است ، قبل ازین رحمت الله نیکزاد مسئول اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در ولایت غزنی را از دست دادیم.