لت و کوب مسوول ولایتی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در بامیان

یکشنبه حوت 1399,12,24

اسحق اکرمی مسوول ولایتی اتحادیه ملی ژورنالستان افغانستان در بامیان از سوی 8 کارمند دولتی مورد لت و کوب قرار گرفته است.


آقای اکرمی می گوید که حوالی ساعت 10 قبل از ظهر روز شنبه، 8 کارمند رادیو و تلویزیون ملی بامیان بالای دفترش حمله کرده و وی را مورد لت و کوب قرار داده است.


به گفته آقای اکرمی، آنان با پلان و برنامه ریزی شده و بخاطر لت و کوب وی آمده بود، نخست وی را دشنام داده است و بعدآ مورد لت و کوب قرارده اند.


آقای اکرمی را پولیس ملی به شفاخانه ولایتی بامیان فرستاده و تحت تداوی و مراقبت صحی قرار داده است و بعد از 5 ساعت بستری، از شفاخانه ولایتی مرخص شده است.


آقای اکرمی از اداره محلی و ارگانهای عدلی و قضایی می خواهد که در این مورد رسیدگی صورت گیرد و عاملان این رویداد محاکمه گردند.


داکتران می گویند که سر و بدن آقای اکرمی زخمی شده است و خراشیدگی و سر و بدن آقای اکرمی دیده شده است.


از سوی هم، نیروهای امنیتی وقوع این رویداد را تائید می کنند. زبردست صافی قوماندان امنیه ولایت بامیان، می گوید که موضوع تحت تحقیق و بررسی نیروهای امنیتی قرار دارد و این رویداد رسیدگی صورت می گیرد.


وضعیت آزادی بیان در ولایت بامیان نگران کننده است، هفته قبلی اداره محلی محمد جان ابراهیمی یکی از فعالین مدنی را به اتهام نوشتن در فیسبوکب به مدت 24 ساعت زندانی و بر وی دوسیه ساخته بود.


گتفنی است که در حدود 3 ماه پیش، بخش های عدلی و قضایی ولایت بامیان 13 فعال مدنی و یک خبرنگار را متهم به تحریک تظاهرات، زندانی ساخته بود که در محکمه شهری برائت گرفتنه بودند.