استقبال اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان از انتخاب بانو انیسه شهید به عنوان چهره برتر آزادی بیان

یکشنبه حمل 1400,1,29

اعلامیه شماره: ۲۳۳


بانو انیسه شهید خبرنگار طلوع نیوز از سوی خانه آزادی بیان به عنوان چهره برتر آزادی بیان در افغانستان انتخاب شده است. 


در کنار انیسه شهید گزارشگر ارشد طوع نیوز، عصمت الله سروش گزارشگر روزنامه اطلاعات روز، کریم امینی گزارشگر طلوع نیوز، عبدالرقیب سایل خبرنگار خبرگزاری پژواک و رحیم گل ساروان خبرنگار صدای امریکا نیز به ترتیب در مقام های دوم، سوم، چهارم و پنجم از میان ۱۷۰۰ خبرنگار طی یک برنامه رقابتی از سوی خانه آزادی بیان انتخاب گردیده اند.


اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان این موفقیت را برای انیسه شهید و بقیه خبرنگاران و خانواده مطبوعات افغانستان تبریک گفته و امید موفقیت های بیشتر برای خبرنگاران و خانواده مطبوعات افغانستان دارد.