اعلامیه اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان مبنی بر هشدار طالبان در مقابل رسانه ها

پنجشنبه ثور 1400,2,16

اعلامیه شماره : ۲۳۵


سخنگوی طالبان طی یک پیام در تیویت خویش هشدار داده است و گفته است که عده ی رسانه ها در افغانستان به عنوان ابزار پروپاگندای حکومت عمل میکنند و در صورت تداوم این نوع فعالیت مسئولیت آن بر میگردد به خود رسانه ها


از جانب دیگر رئیس امنیت ملی کشور رسانه ها را در خانه ملت متهم ساخت به همکاری با طالبان.


اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان از این ناحیه سخت متاثر و نگران است و این نوع برخورد طالبان را به عنوان گروه طرف منازعه خطرناک خوانده و آن را ابزار ایجاد ترس و وحشت در میان خبرنگاران عنوان میکند که عواقب آن فعالیت رسانه ای را در کشور تهدید کرده و سخت محدود میسازد.


از جانب دیگر حکومت افغانستان که خود را مدافع حقوق و آزادی های شهروندان و متعهد بر رعایت و تطبیق مواد حقوق بشری بین المللی که آزادی بیان بخش از آن است میداند، ابراز این نوع سخن تهدید آمیز علیه رسانه ها از جانب حکومت هیچ نوع توجیه نداشته،اتحادیه ملی ژورنالیستان از ریاست امنیت ملی میخواهد در صورت داشتن مدرک اثباتیه در قالب این ادعای شان اگر دارند لطف نموده به نهاد های حمایت کننده رسانه ها شریک ساخته و مطابق اصول برخورد نمایند، در غیر این صورت ادعای که دارند تهدید پنداشته میشود و برای رسانه ها محدودیت وضع کرده و همرنگ سخنان طالبان خواهد بود.


ما یکبار دیگر از حکومت افغانستان میخواهیم که صدای آزادی بیان را با اینطور رفتار ها خفه نسازند ورنه حکومتداری در نبود و محدود بودن رسانه ها رنگ واقعی خود را از دست میدهد، از نهادهای بین المللی میخواهیم که در این زمینه توجه داشته و از طالبان به حیث یک طرف منازعه میخواهیم که از تهدید رسانه ها دست بکشند چون رسانه ها در پروسه صلح که یکطرف آن طالبان هستند از دل و جان برای نتیجه آن کار مینمایند.