فورم عضویت

در صورت علاقه مندی به عضویت در اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان این"فورم" را تکمیل کرده به آدرس info@anju.af  یا به آدرس دفتر مرکزی اتحادیه،بفرستید.