اعلامیه های اخیر

پیام رسانی در مورد کرونا به مناسبت روز ملی خبرنگار

امروز بیست و هفتم حوت ۱۳۹۸ مصادف است با روز ملی خبرنگار در افغانستان. این روز در چند سال گذشته به ابتکار…

صفحه فیسبوک ما

موازین اخلاق حرفه یی، برای اعضای اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان

یک ژورنالیست:

- همیشه بر سر اصولی؛ چون آزادی بیان، آزادی رسانه ها و حق دسترسی به معلومات می ایستد و از آن دفاع می کند.

- در فرایند کار حرفه یی خود از اعمال  تبعیض مبتنی برنژاد، مذهب، رنگ،سن،جنسیت،معلولیت، قومیت، زبان و  تفاوت فرهنگی می پرهیزد.

- در کار حرفه یی خود دقت به خرچ می دهد و از تحریف، بد نام سازی، اتهامات بی اساس،تهدید، افترا، شایعه پراگنی و مخفی نگهداشتن حقایق به صورت عمدی جلوگیری می کند.

- به حق دسترسی مردم به معلومات و اطلاعات، احترام می گذارد و تحقق آن را جزئی از مسؤولیت های حرفه یی خود می داند.

- احترام به کرامت انسانی، تنوع فرهنگی و ارزش های قبول شدة جهانی را جز اخلاق حرفه یی خود می داند.

- در فرایند کار حرفه یی خود به محو جنگ، نفرت، خشونت، بی باوری، فقر، انواع جهل و سایر بیماری های اجتماعی ، توجه می کند.

- منافع ملی را در مطابقت با اسناد تقنینی نافذ، در کار های حرفه یی اش در نظر می گیرد.

- توازن، بی طرفی و انصاف را در کارهای حرفه یی اش رعایت می کند.

- همیشه میان حقیقت و ابراز عقیده، فرق می گذارد.

- هیچ گونه فشار مقامات دولتی و غیر دولتی  را برای تحریف یا پنهان سازی حقایق نمی پذیرد.

- خود سانسوری نمی کند؛مگر این که برای حفظ منافع عمومی باشد.

- هویت منابعی را که نمی خواهند افشا شوند، محرم نگاه می دارد ؛ مگر به حکم قوانین نافذ.

- اطلاعاتی را که به شرط محرمانه بودن برایش داده شده ،پخش و نشر نمی کند ؛مگر اینکه نشر و پحش آن برای منافع جامعه ضروری باشد.

- اسناد و اطلاعات مورد نیاز، به ویژه برای گزارش های تحقیقی ،را به صورت خیلی آشکار و صادقانه به دست می آورد؛ مگر این که جمع آوری آن به هر دلیلی به صورت آشکار، ممکن نبوده؛ اما منافع عمومی، نشر و پخش آن را تقاضا کند.

- از نشر مطالب با استناد بر منابع غیر موثق خودداری می کند.

- به خاطر پخش یا نشر و یا عدم پخش و نشر به گرفتن هدیه و رشوت نمی پردازد.

- درهنگام مصاحبه، با مصاحبه شونده برخورد مودبانه می داشته باشد و در جریان فعالیت حرفه یی اش با استهزاء و تمسخربا دیگران رفتار نمی کند.

- در صورتی که مرتکب خطاء ویا اشتباهی می شود و به آن پی می برد ، از راه های ممکن و به زودترین فرصت به تصحیح آن می پردازد.

- از آزادی بیان به منظور توهین، تحقیر ، دشنام ، تهمت وافترأ به دیگران استفاده نمی کند.

- به  حقوق معنوی دیگران احترام می گذارد و طور ویژه از سرقت ادبی می پرهیزد.

- به حریم خصوصی افراد احترام می گذارد و اسرار خصوصی آنان را افشا نمی کند.

-در صورت درخواست طرف مقابل، خود و نهاد مربوطه اش را معرفی می کند.

- باعث تهدید کردن، آزار و اذیت یا تعقیب کردن دیگران نمی شود.