موازین اخلاق حرفه یی، برای اعضای اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان

یک ژورنالیست:

- همیشه بر سر اصولی؛ چون آزادی بیان، آزادی رسانه ها و حق دسترسی به معلومات می ایستد و از آن دفاع می کند.

- در فرایند کار حرفه یی خود از اعمال  تبعیض مبتنی برنژاد، مذهب، رنگ،سن،جنسیت،معلولیت، قومیت، زبان و  تفاوت فرهنگی می پرهیزد.

- در کار حرفه یی خود دقت به خرچ می دهد و از تحریف، بد نام سازی، اتهامات بی اساس،تهدید، افترا، شایعه پراگنی و مخفی نگهداشتن حقایق به صورت عمدی جلوگیری می کند.

- به حق دسترسی مردم به معلومات و اطلاعات، احترام می گذارد و تحقق آن را جزئی از مسؤولیت های حرفه یی خود می داند.

- احترام به کرامت انسانی، تنوع فرهنگی و ارزش های قبول شدة جهانی را جز اخلاق حرفه یی خود می داند.

- در فرایند کار حرفه یی خود به محو جنگ، نفرت، خشونت، بی باوری، فقر، انواع جهل و سایر بیماری های اجتماعی ، توجه می کند.

- منافع ملی را در مطابقت با اسناد تقنینی نافذ، در کار های حرفه یی اش در نظر می گیرد.

- توازن، بی طرفی و انصاف را در کارهای حرفه یی اش رعایت می کند.

- همیشه میان حقیقت و ابراز عقیده، فرق می گذارد.

- هیچ گونه فشار مقامات دولتی و غیر دولتی  را برای تحریف یا پنهان سازی حقایق نمی پذیرد.

- خود سانسوری نمی کند؛مگر این که برای حفظ منافع عمومی باشد.

- هویت منابعی را که نمی خواهند افشا شوند، محرم نگاه می دارد ؛ مگر به حکم قوانین نافذ.

- اطلاعاتی را که به شرط محرمانه بودن برایش داده شده ،پخش و نشر نمی کند ؛مگر اینکه نشر و پحش آن برای منافع جامعه ضروری باشد.

- اسناد و اطلاعات مورد نیاز، به ویژه برای گزارش های تحقیقی ،را به صورت خیلی آشکار و صادقانه به دست می آورد؛ مگر این که جمع آوری آن به هر دلیلی به صورت آشکار، ممکن نبوده؛ اما منافع عمومی، نشر و پخش آن را تقاضا کند.

- از نشر مطالب با استناد بر منابع غیر موثق خودداری می کند.

- به خاطر پخش یا نشر و یا عدم پخش و نشر به گرفتن هدیه و رشوت نمی پردازد.

- درهنگام مصاحبه، با مصاحبه شونده برخورد مودبانه می داشته باشد و در جریان فعالیت حرفه یی اش با استهزاء و تمسخربا دیگران رفتار نمی کند.

- در صورتی که مرتکب خطاء ویا اشتباهی می شود و به آن پی می برد ، از راه های ممکن و به زودترین فرصت به تصحیح آن می پردازد.

- از آزادی بیان به منظور توهین، تحقیر ، دشنام ، تهمت وافترأ به دیگران استفاده نمی کند.

- به  حقوق معنوی دیگران احترام می گذارد و طور ویژه از سرقت ادبی می پرهیزد.

- به حریم خصوصی افراد احترام می گذارد و اسرار خصوصی آنان را افشا نمی کند.

-در صورت درخواست طرف مقابل، خود و نهاد مربوطه اش را معرفی می کند.

- باعث تهدید کردن، آزار و اذیت یا تعقیب کردن دیگران نمی شود.